Advanced-Life-Support(ALS)-Kursi

Një nga kriteret(Standardet)në botën Europiane që duhet plotësuar një qendër e cila ofron trajtimin e arresteve kardiake dhe procedurat e mëtutjeshme si stentimin e keshtu me radhe.
Nje qender e cila nuk e ploteson kete kusht prej 20 te tjereve eshte rrezik per paciente .
Allgemeine Voraussetzungen:
Die an dem Rufdienst teilnehmenden Interventionskar- diologen sollen einen zertifizierten
Advanced-Life-Support(ALS)-Kurs (oder einen vergleichbaren zerti- fizierten Kurs) absolviert haben, und mindestens eine Person aus dem Assistenz-Team soll an einem zertifizierten Intermediate-Life- Support(ILS)-Kurs (oder einem vergleichbaren zertifizierten Kurs) erfolgreich teilgenommen haben.
Shqip:
Kushtet e përgjithshme
Kardiologët e ndërhyrjes që marrin pjesë në shërbimin e kujdestarise si kardiolog duhet të certifikohen.
Kanë përfunduar një kurs të avancuar të jetës (ALS) (ose kurs i certifikuar ekuivalent) dhe të paktën një anëtar i Ekipit të Ndihmës te tyre Assistent duhet të regjistrohet në një kurs të certifikuar Intermediate Life Support (ILS) Kursi) qe kanë marrë pjesë me sukses.
Ndalohet perdorimi nga gazeta dhe Portale.